Statut

Statutul Partidului FORŢA CIVICĂ

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
(1) Denumirea partidului este FORŢA CIVICĂ.
(2) Denumirea prescurtată a partidului este FC.
(3) Semnul electoral şi insemnul permanent al partidului este un dreptunghi de culoare
albastră în care sunt inscripţionate în partea de sus o inimă de culoare albă cu şapte stele în arc
de culoare galbenă şi două linii curbe de culoare albă şi verde. În partea de jos sunt scrise
cuvintele “FORŢA CIVICA” cu font alb. Culorile cu care se identifică partidul sunt
albastru şi alb.
(4) Ziua Partidului este pe data de 12 iulie a fiecărui an.
Art. 2 Sediul partidului este în Bucureşti, sector 1, str.Brezoianu, nr. 15.
Art. 3 Partidul FORŢA CIVICĂ este persoană juridică de drept public care
urmăreşte numai obiective politice. Activitatea sa se desfăşoară în conformitate
cu prevederile Constituţiei, ale Legii partidelor politice, ale prevederilor 2
prezentului Stătut şi ale regulamentelor adoptate pe bază şi pentru aplicarea
acestuia.
Art. 4
(1) Partidul Forţa Civica este organizat şi functioneza pe criteriul
administrativ-teritorial;
(2)În structura internă a partidului exista următoarele niveluri de
organizare:
– secţia de votare;
– local – comune, oraşe şi municipii;
– judeţean – judeţe, sectoarele municipiului Bucureşti şi municipiul
Bucureşti, Diaspora, asimilata ca o organizaţie judeţeană;
– naţional.
Art. 5 Partidul FORŢA CIVICĂ este operator date personale în condiţiile
legislaţiei comunitare şi naţionale.
CAPITOLUL II
PRINCIPII, OBIECTIVE, DOCTRINĂ ŞI ORIENTARE
Art. 6 Principiile partidului sunt:
a) respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului;
b) promovarea valorilor morale, profesionale şi individuale în vederea afirmării
lor în viaţa socială, economică şi politică;
c) garantarea siguranţei fizice şi alimentare a cetăţenilor;
d) liberalism economic şi dreptate socială;
e) promovarea şi protecţia demnităţii Cetăţeanului European de naţionalitate
romana în spaţial Comunitar European;
f) FORŢA CIVICA nu va avea în rândurile sale persoane dovedite că au colaborat
cu fosta securitate;
g) garantarea proprietăţii;
h) FORŢA CIVICA va putea colabora cu alte partide pentru ducerea la îndeplinire a
obiectivelor politice ale partidului, va contribui la instaurarea unui climat de
dialog în societate. 3
Art. 7 Obiectivele partidului sunt:
a) promovarea valorilor liberal-conservatoare, a interesului naţional, precum şi a
pluralismului politic;
b) garantarea şi apărarea proprietăţii private, dezvoltarea şi consolidarea clasei
mijlocii, în condiţiile unei economii bazate pe iniţiativa privată;
c) apărarea proprietăţii materiale şi intelectuale, ca bază a relaţiilor socioeconomice;
d) dezvoltarea învăţământului, cercetării, creşterea calităţii vieţii economice şi
sociale;
e) garantarea transparentei activităţii instituţiilor statului;
f) renaşterea pe principii moderne a satului românesc;
g) implicarea cu prioritate a tinerilor în procesul de restructurare a vieţii politice
româneşti, în scopul formării unei noi elite politice;
h) respectarea şi apărarea suveranităţii naţionale, a independenţei, interesului
naţional în contextul Comunitar, a unităţii statului şi a integrităţii teritoriului;
i) educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora pentru a
participa la viaţa publică, în toate structurile societăţii civile;
j) promovarea unui cadru juridic şi instituţional necesar consolidării statului de
drept pentru apărarea drepturilor cetăţenilor prevăzute de carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene;
k) respectarea, promovarea şi apărarea intereselor supreme ale poporului român,
inclusiv cele ale minorităţilor etnice, a demnităţii Cetăţeanului European de
naţionalitate romana, în spiritul valorilor morale tradiţionale;
l) susţinerea în condiţiile economiei de piaţă, a iniţiativei particulare, bazată pe
proprietatea privată, şi promovarea capitalului autohton în sistemul financiar
Comunitar;
m) asigurarea independenţei şi securităţii energetice;
n) asigurarea unei reale protecţii a mediului;
o) apărarea intereselor cetăţenilor romani care se afla pe teritoriul altor state.
Art. 8 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, FORŢA CIVICA participă la
alegerile locale, generale, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi la
formarea Guvernului. 4
Art. 9 Doctrina partidului: Doctrina partidului FORŢA CIVICĂ este liberalconservatoare bazată pe principii traditional-crestine şi valori comunitare.
Art. 10 Orientarea partidului: FORŢA CIVICA este un partid de centrudreapta.
CAPITOLUL III
MEMBRII PARTIDULUI FORŢA CIVICĂ
Secţiunea 1: Dobândirea calităţii de membru
Art. 11 Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani poate deveni
membru al partidului Forţa Civică dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele
condiţii:
a) să adere la Programul politic şi Statutul partidului;
b) să nu îi fi fost suspendate drepturile cetăţeneşti printr-o hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
c) să accepte codul etic al partidului, document aprobat de către Consiliul
Naţional.
Art. 12 Dobândirea calităţii de membru al partidului se face pe baza unei
adeziuni scrise şi a unei fise personale, însoţite de un curriculum vitae, adresate
preşedintelui organizaţiei locale pe raza căreia candidatul îsi are domiciliul,
resedinta sau locul de muncă, la alegerea să. În termen de 15 zile, Biroul
Permanent al organizaţiei locale va decide asupra cererii şi va comunica răspunsul
solicitantului, decizia fiind definitivă.
Secţiunea 2: Pierderea, suspendarea calităţii de membru
Art. 13 Calitatea de membru al partidului se pierde prin:
a) demisie. Demisia se face în scris, sub semnătură şi se adresează preşedintelui
organizaţiei locale din care face parte demisionarul. Pentru membrii partidului
care au funcţii de conducere, cererea de demisie se depune şi la organul de
conducere ierarhic superior; 5
b) deces;
c) excludere;
d) interzicerea drepturilor politice, sau cetăţeneşti;
e) renunţarea la cetăţenia româna;
f) dovedirea desfăşurării unor activităţi în slujba fostei securităţi. În acest caz
pierderea calităţii de membru operează de drept;
g) înscrierea în alt partid;
h) neplata cotizaţiei timp de 12 luni consecutiv;
i) prin hotărârea Biroului Permanent Naţional, sau a Biroului Permanent
Judeţean, ca urmare a încălcării obligaţiilor şi hotărârilor partidului;
j) urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile într-un proces
penal.
Art. 14 Suspendarea calităţii de membru.
Calitatea de membru se suspendă în următoarele situaţii:
a) prin hotărâre a BPN ca urmare a începerii urmăririi penale;
b) numirea într-o funcţie incompatibilă cu calitatea de membru de partid;
c) prin hotărârea Biroului Permanent Naţional, sau a Biroului Permanent
Judeţean, urmare a încălcării obligaţiilor şi hotărârilor partidului;
Secţiunea 3: Drepturile membrilor partidului
Art. 15 Membrii partidului FORŢA CIVICĂ au următoarele drepturi:
a) să participe la activităţile politice ale partidului;
b) să fie sprijiniţi de partid pentru a se apăra de acuzaţiile externe injuste şi
neîntemeiate;
c) să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din care fac parte şi cu
privire la hotărârile organismelor de conducere locale şi centrale;
d) în cazul anumitor incompatibilităţi, sau când consideră necesar, se pot
autosuspenda din funcţia de membru fără ca prin aceasta să depăşească o
perioadă mai mare de 6 luni consecutiv;
e) să-şi exprime în structurile partidului în mod liber opiniile şi iniţiativele politice;
f) să aleagă, să candideze şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din structurile 6
partidului, sau în funcţiile din afara partidului care se obţin prin alegeri, sau numiri
cu sprijinul politic al partidului în condiţiile legilor, ale prevederilor prezentului
stătut şi ale regulamentului partidului;
g) un membru al partidului poate cumula cel mult două funcţii alese în
organismele de conducere ale acestuia, dar nu la acelaşi nivel.
Secţiunea 4: Obligaţiile membrilor partidului
Art. 16 Membrii FORŢA CIVICĂ au următoarele obligaţii:
a) să respecte şi să apere valorile fundamentale ale democraţiei, statul de drept,
unitatea şi suveranitatea statului român;
b) să cunoască şi să respecte programul politic şi statutul partidului şi să participe
la realizarea obiectivelor propuse prin acestea;
c) să achite cotizaţia lunară;
d) să contribuie la realizarea bunei imagini a partidului şi să protejeze această
imagine, să nu participe la acţiuni, sau manifestări contrare intereselor partidului,
să nu aibă atitudini, sau luări de poziţii care să contravină deciziilor structurilor de
conducere ale partidului;
e) să participe activ şi cu spirit de echipă la toate activităţile partidului la care
sunt convocaţi de structurile de conducere în subordinea cărora se afla, sau din
care fac parte;
Secţiunea 5: Sancţiuni
Art. 17 Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul stătut atrage
sancţionarea celor vinovaţi. Sancţiunile ce pot fi aplicate sunt următoarele:
a) atenţionare;
b) avertisment;
c) suspendarea din funcţia pe care o deţine în cadrul partidului;
d) demiterea din funcţia pe care o deţine în cadrul partidului;
e) retragerea sprijinului politic al partidului;
f) suspendarea calităţii de membru al partidului;
g) excluderea din cadrul partidului; 7
Art. 18
(1) Sancţionarea membrilor care nu ocupă functii la niciun nivel, în
interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPL
(BPSMB), pentru sancţiunile prevăzute la art. 17 lit. (a), (b) şi (f), respectiv de către
CL (CSMB), prin hotărâre, la propunerea BPL (BPSMB), pentru sancţiunile
prevăzute la art. 17 lit. (g).
(2) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel local, în interiorul sau
în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPL, pentru sancţiunile
prevăzute la art. 17 lit. (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi, respectiv de către CCL, prin
hotărâre, la propunerea BPL, sau a organismelor ierarhic superioare, pentru
sancţiunile prevăzute la art. 17 lit (g).
(3) În astfel de situaţii CCL se convoacă în cel mult 20 de zile de la data
propunerii BPL.
(4) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în
scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.
Art. 19
(1) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel judeţean, în
interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPJ, pentru
sancţiunile prevăzute la art. 17 lit. (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi, respectiv de către
CJ, prin hotărâre, la propunerea BPJ, sau a organismelor ierarhic superioare,
pentru sancţiunile prevăzute la art. 17 lit (g).
(2) În astfel de situaţii CJ se convoacă în cel mult 20 de zile de la data
propunerii BPJ.
(3) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în
scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) Hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel
mult 5 zile de la adoptare. 8
Art. 20
(1) Instanţa de apel pentru cei sancţionaţi conform art. 18 şi art. 19 este
Comisia Judeţeană de Disciplină ( CJD), respectiv Comisia Municipiului Bucureşti
de Disciplină (CMBD), care, sesizată, în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii, sau
deciziei este obligată să se pronunţe şi să comunice în scris, celui în cauză şi
structurii care a decis sancţiunea hotărârea să în cel mult 20 de zile de la sesizare.
Hotărârea CJD ( CMBD) este atacabilă, prin recurs, în cel mult 5 zile de la primire,
la Comisia Naţională de Disciplină ( CND). CND va comunica, în scris, persoanei,
sau structurii care face recurs, soluţia sa definitivă, în cel mult 20 de zile de la
primirea sesizării.
(2) Nerespectarea termenului privind luarea şi comunicarea deciziei CJD
( CMBD) atrage nulitatea acesteia şi menţine decizia iniţială, definitiv şi irevocabil.
În acest caz, membrii CJD ( CMBD) pot fi sancţionaţi cu demiterea din funcţia
ocupată în cadrul comisiei prin decizie BPN, cu avizul Comisiei Naţionale de
Disciplină.
Art. 21
(1) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel naţional – cu excepţia
celor aleşi la Convenţia Naţională – în interiorul sau în afara partidului, alese sau
numite, se hotărăţte prin votul Consiliului Naţional la propunerea Biroului
Permanent Naţional şi se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile.
(2) Instanţa de apel este CND, care, sesizată în cel mult 7 zile de la primirea
hotărârii, este obligată să se pronunţe şi să comunice celui în cauză, în scris,
soluţia adoptată, în cel mult 20 de zile de la primirea sesizării. Soluţia CND este
definitivă.
Art. 229
Sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii alese în Convenţia Naţională se
hotăraste prin votul membrilor Convenţiei Naţionale, în urma unei propuneri a
Colegiului Director Naţional, adoptate de către Consiliul Naţional. În acest caz este
convocată automat Convenţia Naţională Extraordinară.
Art. 23
(1) Membrii luaţi în discuţie spre a fi sancţionaţi vor fi anunţaţi cu cel puţin
5 zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor şi au dreptul să
folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă.
(2) Toate termenele prevăzute în art. 18 – 22 sunt termene de decădere
Art. 24
(1) După un an de la aplicarea sancţiunii (cu excepţia sancţiunii menţionate
la art. 17 lit. (d), cel sancţionat poate cere ridicarea sancţiunii primei structuri care
a hotărât sancţionarea să.
(2) Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altei strcuturi şi nici aceleeasi,
pe parcursul anului calendaristic respectiv.
Art. 25
Sancţiunile şi ridicarea acestora se înregistrează de către BPJ în fişa
personală a fiecărui membru, precum şi în Registrul Naţional al Membrilor
Partidului Forţa Civică. 10
CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Secţiunea 1: Structuri teritoriale
Art. 26 Organizaţia de secţie de votare reprezintă baza structurii
organizatorice a partidului, denumirea prescurtată este OSV şi se constituie cu
minim 5 membri.
Art. 27
(1) Organizaţia locală se constituie pe teritoriul fiecărei comune, oraş, sau
municipiu, cu excepţia municipiului Bucureşti.
(2) Organizaţia locală este condusă de un Consiliu Local (CL) care se
întruneşte semestrial, sau ori de câte ori este necesar, precum şi de către un Birou
Permanent Local (BPL), care pune în practică hotărârile CL şi care se întruneşte
bilunar, sau de câte ori este necesar.
(3) Atribuţiile, componenta precum şi modul concret în care se organizează,
se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţiilor locale sunt prevăzute în ROF.
Art. 28
(1) Organizaţia Judeţeană se constituie pe teritoriul unui judeţ.
(2) Organizaţia Judeţeană este condusă de un Consiliu Judeţean (CJ) care se
întruneşte semestrial, sau ori de câte ori este nevoie şi care alege pentru 4 ani un
Birou Permanent Judeţean (BPJ) ce se întruneşte bilunar, sau ori de câte ori este
necesar.
(3) La nivelul organizării judeţene se constituie şi funcţionează Colegiul
Director Judeţean (CDJ) format din BPJ, preşedinţii organizaţiilor locale, deputaţi,
senatori şi primari din judeţul respectiv. CDJ se întruneşte trimestrial, sau ori de
câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui BPJ, a BPJ, sau a 1/3 dintre
membri săi.
(4) Atribuţiile, componenta precum şi modul concret în care se organizează,
se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţiilor judeţene sunt prevăzute în
ROF.
Art. 2911
(1) Organizaţia de la nivelul Municipiului Bucureşti şi sectoarele acestuia se
constituie pe teritoriul administrativ al fiecărui sector, respectiv Municipiul
Bucureşti şi este formată din totalitatea membrilor fiecărui sector, respectiv ai
Municipiului Bucureşti.
(2) La nivelul Municipiului Bucureşti funcţionează Consiliul de Sector (CS) şi
Consiliul Municipiului Bucureşti (CMB), precum şi Biroul Permanent de Sector
(BPS) şi Biroul Permanent al Municipiului Bucureşti (BPMB).
(3) Între organizaţia Municipiului Bucureşti şi organizaţiile de sectoarele
există relaţii de subordonare.
(4) Atribuţiile, componenta precum şi modul concret în care se organizează,
se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţiilor de sector şi a Municipiului
Bucureşti sunt prevăzute în ROF.
Art. 30
(1) Organizaţiile din afara ţării sunt constituite din persoanele cu cetăţenie
romana care au domiciliul, reşedinţa, sau locul de muncă în afara frontierelor
României.
(2) Organizaţiile dintr-o ţară se asimilează organizaţiilor locale, iar
organizaţiile din oraşele ţării respective se asimilează organizaţiilor de secţii de
votare.
(3) Organizaţiile locale din diaspora formează organizaţia Diaspora a
partidului, iar aceasta se asimilează organizaţiei judeţene şi este condusă de un
BPJ.
Secţiunea 2: Organizaţii interne
Art. 31 Organizaţiile interne se constituie în scopul realizării şi promovării
de programe şi acţiuni ale partidului specifice pentru categorii de vârstă, sex,
profesie, ocupaţie, apartenenta etnică, alte categorii, care sunt puse în practică
împreună cu structurile organizatorice ale partidului.
(1) Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea Convenţiei Naţionale, la
propunerea BPN şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii aprobate de
Convenţia Naţională, la propunerea BPN.
(2) Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare 12
statutului Forţei Civice.
(3) Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii îşi aleg structuri
de conducere proprii la toate nivelurile conform statutului şi ROF, care vor fi
subordonate birourilor permanente de la nivelul respectiv.
(4) Documentele programatice elaborate se supun întâi aprobării Consiliului
Naţional şi apoi se fac publice.
Art. 32 Organizaţia de Tineret şi Studenţi (OTS)
(1) Cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 ani;
(2) Scopul OTS-FC este dezbaterea şi analizarea problemelor specifice
studenţilor şi tineretului, în general, în vederea elaborării de programe şi strategii
în domeniu.
Art. 33 Organizaţia de Femei (OF)
(1) Organizaţia de Femei acţionează pentru încurajarea şi promovarea
femeii în toate domeniile de activitate, precum şi pentru instituţionalizarea,
respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică,
economică şi social- culturală a României.
(2) Scopul principal al OF-FC este dezbaterea şi analizarea problemelor
legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea
elaborării de programe şi strategii în domeniu, precum şi punerea lor în în
practică, împreună cu structurile organizatorice ale partidului FORŢA CIVICĂ.
Art. 34 Organizaţia de Seniori (OS)
(1) Organizaţia de Seniori (OS) a partidului cuprinde membrii şi simpatizanţii
care au împlinit vârsta de 65 de ani.
(2) Scopul OS-FC este dezbaterea şi analizarea problemelor cu care se
confrunta societatea românească, propunerea de soluţii şi acordarea sprijinului
necesar conducerii executive de la nivel local şi naţional.
Art. 35 Organizaţia Oamenilor de Afaceri (OOA)
(1) Organizaţia Oamenilor de Afaceri a partidului Forţa Civica cuprinde
membri şi simpatizanţi ai partidului care activează în sfera întreprinderilor mici şi
mijlocii şi în mediul de afaceri, în general.
(2) Scopul OOA-FC este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de 13
politica de sprijinire a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de
afaceri, în vedrea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.
Art. 36 Organizaţia Persoanelor cu Dizabilităţi (OPD)
(1)Organizaţia Persoanelor cu Dizabilităţi cuprinde membri şi simpatizanţi
ai partidului care se confrunta cu dizabilităţi de ordin fizic;
(2)Scopul OPD-FC este dezbaterea şi analizarea problemelor cu care se
confrunta persoanele cu dizabilităţi din România, iniţierea de proiecte în vederea
nediscriminarii şi incluziunii acestora pe piaţa muncii, în cazul persoanelor cu
dizabilităţi fizice, precum şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi mentale în
societate.
Art. 37 Organizaţia Minorităţilor Naţionale (OMN)
(1) Organizaţia Minorităţilor Naţionale a partidului Forţa Civica cuprinde
membri şi simpatizanţi ai partidului cetăţeni romani de alta etnie decât cea
romană;
(2) Scopul OMN-FC este dezbaterea şi analizarea problematicii cu care se
confrunta minorităţile naţionale în vederea elaborării de proiecte şi implementării
acestora vizând măsuri de imbunatarire a vieţii sociale şi culturale a cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale în conformitate cu legislaţia naţională şi
europeană în domeniu;
(3) OMN-FC poate iniţia şi menţine legături de cooperare cu societatea
civilă şi structuri internaţionale cu activitate în domeniul minorităţilor naţionale,
conform strategiei şi hotărârilor conducerii centrale a partidului Forţa Civică.
Secţiunea 3: Grupuri interne
Art. 38 Liga Aleşilor Locali
(1) Cuprinde membri partidului aleşi în administraţia publică la nivel local şi
judeţean.
(2) Scopul LAL-FC este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de
administraţia locală, precum şi elaborarea de propuneri, strategii şi programe de
sprijin al comunităţii locale.
(3) Modul de desfăşurare a activităţii, precum şi de alegere a conducerii 14
LAL-FC este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de Consiliul Naţional, la
propunerea BPN.
Art. 39 Liga Parlamentarilor
(1) Cuprinde toţi parlamentarii care activează în grupurile parlamentare ale
FC din Parlamentul României şi din Parlamentul European.
(2) Principala obligaţie a LP este promovarea politicii partidului în întreaga
activitate parlamentară.
(3) Conducerea LP a FC este asigurată de o conducere colegială formată din
liderii grupurilor partidului în cele două camere ale Parlamentului României şi
Parlamentului European.
(4) LP poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care
elaborează propuneri cu caracter normativ.
Secţiunea 4: Guvernul alternativa
Art. 40
(1) Când partidul nu este la guvernare, se constituie Guvernul alternativa
(GA), care:
a) poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care elaborează
propuneri cu caracter normativ;
b) înaintează BPN analize şi propuneri, în vederea avizării pentru activitatea din
Parlament. Deciziile BPN sunt obligatorii.
(2) În activitatea sa, GA va colabora cu departamentele de specialitate ale
partidului.
(3) Organizarea şi funcţionarea GA sunt stabilite prin regulament, aprobat
de către Consiliul Naţional, la propunerea BPN. 15
CAPITOLUL V
STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI
Art. 41 La nivel naţional FORŢA CIVICĂ are următoarele structuri de
conducere:
a) Convenţia Naţională;
b) Consiliul Naţional;
c) Colegiul Director Naţional;
d) Biroul Permanent Naţional;
e) Preşedintele Partidului;
f) Comisia Naţională de Cenzori;
g) Comisia Naţională de Disciplină.
CONVENŢIA NAŢIONALĂ
Art. 42 Convenţia Naţională este structura supremă de conducere a
partidului şi se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.
Art. 43 Convenţia Naţională se întruneşte din patru în patru ani, iar
Convenţia Naţională Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar.
Preşedintele partidului dispune convocarea conventiilor, în condiţiile şi
normele de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Naţional.
Art. 44 (1) Convenţia Naţională se constituie din delegaţi de drept şi
delegaţi aleşi. Numărul delegaţilor aleşi trebuie să fie mai mare decât numărul
delegaţilor de drept;
(2) Sunt delegaţi de drept:
a) membrii Consiliului Naţional în funcţie;
b) membrii Comisiei Naţionale de Disciplină şi a Comisiei Naţionale de Cenzori în
funcţie;
c) personalităţi marcante, membri FC, aprobaţi nominal de Consiliul Naţional, la
propunerea BPN; 16
(3) În fiecare organizaţie judeţeană, BPJ alege un număr de delegaţi în
conformitate cu normă de reprezentare hotărâtă de către BPN;
Art. 45 Convenţia Naţională se convoacă cu cel puţin 30 zile înainte de data
stabilită prin înştiinţare scrisă comunicată tuturor filialelor teritoriale, convocarea
fiind efectuată prin grija Secretariatului General, dată fiind fixată de Biroul
Permanent Naţional.
Art. 46 Convenţia Naţională Extraordinară se convoacă cu cel puţin 20 de
zile înainte de data stabilită, la solicitarea Preşedintelui.
Art. 47 Convenţia Naţională cât şi Convenţia Naţională Extraordinară sunt
statutar constituite în prezenţa a cel puţin 1/2 din delegaţi şi adoptă hotărâri cu
majoritate simplă de voturi.
Art. 48 Convenţia Naţională are următoarele atribuţii :
a) alege Preşedintele Partidului;
b) dezbate şi aprobă principiile doctrinare ale partidului, platforma program a
partidului, precum şi programul electoral;
c) analizează şi aprobă raportul Consiliului Naţional;
d) adoptă şi modifică Statutul, denumirea partidului, semnul electoral şi
Programul partidului;
e) aprobă raportul Comisiei Naţionale de Disciplină şi raportul Comisiei
Naţionale de Cenzori privind descărcarea de gestiune;
f) aprobă politica de alianţe, fuziuni, colaborări politice, precum şi orice alte
solicitări ale Preşedintelui, sau Biroului Permanent Naţional.
Art. 49
Convenţia Naţională Extraordinară are următoarele atribuţii:
a) aprobă la propunerea Preşedintelui partidului modificarea Statutului,
denumirii partidului, semnul electoral;
b) aprobă modificarea, sau dezvoltarea platformei program a partidului,
principiile doctrinare şi programul electoral, la propunerile Preşedintelui, Biroului
Permanent Naţional, sau ale Consiliului Naţional;
c) alege preşedintele partidului în caz de vacanţă a funcţiei respective; 17
d) adoptă hotărâri privind atitudinea FC referitoare la probleme de interes
naţional;
CONSILIUL NAŢIONAL
Art. 50 Consiliul Naţional este constituit din:
a) Colegiul Director Naţional;
b) Parlamentarii, europarlamentarii şi demnitarii membri ai partidului;
c) Reprezentanţi ai filialelor aleşi de către Consiliile judeţene ale FC, conform
normei de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Naţional;
d) Preşedintele Comisiei Naţionale de Disciplină;
e) Preşedintele Comisiei Naţionale de Cenzori;
Art. 51 Consiliul Naţional este condus de Preşedintele FC, care semnează
hotărârile Consiliului Naţional şi urmăreşte îndeplinirea lor.
Art.52 Consiliul Naţional se întruneşte semestrial la convocarea
Preşedintelui partidului, iar Consiliul Naţional Extraordinar se convoacă ori de câte
ori este nevoie, la propunerea Preşedintelui partidului, a BPN, sau a 1/3 din
membrii săi.
Art. 53 Consiliul Naţional are următoarele atribuţii :
a) alege dintre membrii săi reprezentanţii BPN, în afară de Preşedintele
partidului;
b) alege alege Preşedinţii şi restul membrilor Comisiilor Centrale de Disciplină
şi Cenzori;
c) elaborează, pe baza hotărârilor Convenţiei Naţionale, orientarea politică şi
direcţiile practice de acţiune ale partidului ;
d) coordonează activitatea partidului între reuniunile Convenţiei Naţionale şi
aduce la îndeplinire hotărârile acestuia ;
e) adoptă Regulamentul de organizare al partidului, Regulamentul Comisiei
Naţionale de Disciplină, Regulamentul Comisiei Naţionale de Cenzori,
regulamentele organizaţiilor interne, regulamentul Ligii Aleşilor Locali şi Ligii 18
Parlamentarilor;
f) hotărăşte alianţele politice, electorale, fuziuni, colaborări care angajează
partidul;
g) ratifică alianţele politice la nivel local;
h) mandatează Biroul Permanent Naţional pentru a putea numi, personalităţi
politice sau publice în funcţii de conducere, sub rezerva validării acestora de către
Consiliul Naţional;
i) mandatează Biroul Permanent Naţional să încheie acorduri politice ce
urmează a fi validate de către Consiliul Naţional;
COLEGIUL DIRECTOR NAŢIONAL
Art. 54 Colegiul Director Naţional este constituit din:
a) Membrii Biroului Permanent Naţional;
b) Preşedinţii organizaţiilor judeţene, a Municipiului Bucureşti şi a sectoarelor
Municipiului Bucureşti;
c) Preşedintele Ligii Aleşilor Locali;
d) Preşedintele Ligii Parlamentarilor.
Art. 55 Colegiul Director Naţional se întruneşte lunar şi ori de câte ori este
nevoie.
Art. 56
(1) Colegiul Director Naţional are următoarele atribuţii:
a) analizează rezultatele înregistrate de Organizaţii în perioadă anterioară şi
stabileşte programul de dezvoltare a partidului pentru următoarele 3 luni;
b) analizează activitatea organizaţiilor interne;
c) analizează raportul prezentat de Trezorierul partidului;
d) validează candidaturile pentru funcţiile alese şi numite la nivel judeţean,
naţional şi internaţional.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CDN adoptă hotărâri cu votul
majorităţii membrilor prezenţi;
(3) CDN este convocat statutar în prezenţa a 1/2 plus 1 din numărul
membrilor componenţi. 19
BIROUL PERMANENT NAŢIONAL
Art. 57
(1) Biroul Permanent Naţional al partidului este constituit din:
a) Preşedinte;
b) Prim-vicepresedinte;
c) Secretar General;
d) 2 Secretari Generali Adjuncţi;
e) 15 Vicepreşedinţi pe departamente;
f) 2 Secretari Executivi;
g) 8 Secretari Regionali;
h) Preşedinţii la nivel naţional ai organizaţiilor interne;
i) Trezorierul.
(2)La reuniunile BPN, participa, fără drept de vot, Preşedintele Comisiei
Naţionale de Disciplină, Preşedintele Comisiei Naţionale de Cenzori, Preşedintele
Ligii Aleşilor Locali şi Preşedintele Ligii Parlamentarilor de la nivel naţional.
Art. 58 Biroul Permanent Naţional se întruneşte săptămânal la convocarea
Preşedintelui, sau ori de câte ori este nevoie.
Art. 59
(1) Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea curentă a partidului între întrunirile Colegiului
Director al FC;
b) convoacă la propunerea Preşedintelui şedinţele Colegiului Director Naţional,
Consiliului Naţional, Convenţiei Naţionale Ordinare, sau Extraordinare ;
c) elaborează propunerile de modificare a Statutului şi a Programului Politic;
d) elaborează şi supune spre analiză şi aprobare Consiliului Naţional,
Regulamentul de Organizare a partidului, regulamentele Comisiei Naţionale de
Disciplină şi al Comisiei Naţionale de Cenzori, regulamentele organizaţiilor
interne, ale departamentelor coordonate de către vicepreşedinţi, precum şi 20
regulamentul Ligii Aleşilor Locali;
e) acceptă donaţiile partidului;
f) întocmeşte propunerile de buget pe care le supune spre analiză şi aprobare
Consiliului Naţional şi asigură execuţia bugetară;
g) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune pe care le supune aprobării
Consiliului Naţional;
h) încheie convenţii, alianţe şi acorduri în limitele mandatului acordat de Consiliul
Naţional;
i) desemnează Comisia de Organizare a Convenţiei şi a Consiliului Naţional;
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, BPN adopta decizii cu votul
majorităţii membrilor prezenţi;
(3) BPN este convocat statutar în prezenţa a 1/2 plus 1 din numărul
membrilor componenţi;
(4) Biroul Permanent Naţional se convoacă de către preşedinte, sau la
solicitarea a cel puţin 1/3 din membrii BPN.
PREŞEDINTELE PARTIDULUI
Art. 60 Preşedintele partidului are următoarele atribuţii:
a) reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu celelalte
persoane fizice şi juridice române sau străine;
b) convoacă şi prezidează reuniunile Biroului Permanent Naţional, Colegiului
Director Naţional, Consiliului Naţional, Convenţiei Naţionale Ordinare, sau
Extraordinare, precum şi orice altă şedinţa a partidului de la nivel local, sau
naţional la care participă;
c) aprobă listele definitive de candidaţi pentru alegerile generale,
europarlamentare;
d) aprobă listele definitive de candidaţi pentru preşedinţii consiliilor judeţene
şi primăriile municipale şi de sector;
e) numeşte în caz de vacantare a funcţiei membrii în Biroul Permanent
Naţional ce vor fi supuşi validării lor de către Consiliul Naţional;
f) numeşte preşedinţii interimari ai filialelor judeţene în caz de vacantare a
acestor funcţii; 21
g) prezidează întrunirile conducerii FC cu membrii Guvernului, sau reuniunile
Guvernului alternativa;
h) semnează în numele partidului convenţii, alianţe, fuziuni şi acorduri;
i) semnează hotărârile Convenţiei Naţionale Ordinare şi Extraordinare,
Consiliului Naţional, Colegiului Director Naţional şi Biroului Permanent Naţional;
j) emite dispoziţii pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Convenţiei,
Consiliului şi Biroului Permanent Naţional.
PRIM -VICEPRESEDINTELE
Art.61 Este locţiitorul de drept al Preşedintelui partidului, în situaţia de
vacanţă a
postului, sau când este mandatat în acest sens de către preşedinte.
Art.62 (1) Coordonează organizaţiile interne ale partidului şi îndeplineşte
strategia de dezvoltare, programul partidului şi programul-oferta de guvernare;
(2) Reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi
externe, pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţionale,
potrivit competentelor ce le revin.
SECRETARUL GENERAL, SECRETARII REGIONALI ŞI
SECRETARII EXECUTIVI
Art. 63 Secretarul General urmăreşte şi coordonează aplicarea deciziilor
adoptate de către Biroul Permanent Naţional şi a hotărârilor Colegiul Director
Naţional şi ale Consiliului Naţional la nivelul organizaţiilor judeţene. Secretariatul
general al partidului este un organism administrativ-organizatoric al partidului
care asigura funcţionarea partidului şi este direct subordonat Preşedintelui
partidului.
Art. 64
(1) Are în subordine doi secretari generali adjuncţi, opt secretari regionali şi
doi secretari executivi ale căror atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de
Organizare al FC. 22
VICEPREŞEDINŢII
Art.65 Sunt şefi ai departamentelor de specialitate ale partidului conform
Regulamentului de Organizare al FC;
Art.66
(1) Elaborează sub coordonarea Preşedintelui partidului şi a BPN, programul
politic pe domeniul de activitate pentru care a fost ales.
(2) Colaborează pentru înfăptuirea programului cu vicepreşedinţii
organizaţiilor judeţene care sunt şefi ai departamentele de specialitate de la nivel
judeţean.
COMISIA NAŢIONALĂ DE CENZORI
Art. 67 Comisia Naţională de Cenzori ( CNC) este organul de control
financiar la nivel central.
Art. 68
(1) Comisia Naţională de Cenzori se compune din 5 membri (inclusiv
preşedintele) aleşi de către Consiliul Naţional şi este condusă de către un
preşedinte
(2) În fiecare organizaţie judeţeană şi în organizaţia municipiului Bucureşti
şi în subordonarea Comisiei Naţionale de Cenzori este aleasă o Comisie
Judeţeană de Cenzori (CJC) compusă din 5 membri. Preşedintele Comisiei
Judeţene de Cenzori nu poate avea o altă funcţie la nivel judeţean ( municipiul
Bucureşti) în partid, în afară de membru CJ ( CMB).
Art. 69 Comisia Naţională de Cenzori funcţionează pe baza propriului
regulament aprobat de Consiliul Naţional şi are următoarele atribuţii: 23
a) verifică periodic modul de utilizare a fondurilor;
b) propune Biroului Permanent Naţional al partidului modalităţi de
îmbunătăţire a activităţii financiar contabile;
c) propune Biroului Permanent al partidului aplicarea de sancţiuni
persoanelor vinovate de nerespectarea disciplinei financiar-contabile;
d) prezintă Convenţiei raportul său.
Art. 70 Comisia Naţională de Cenzori se întruneşte ori de câte ori este
necesar, la solicitarea structurilor de conducere ale partidului.
COMISIA NAŢIONALĂ DE DISCIPLINĂ
Art.71 Comisia Naţională de Disciplină (CND) garantează tuturor membrilor
partidului respectarea drepturilor recunoscute prin Stătut şi funcţionează şi
soluţionează toate litigiile din cadrul partidului în conformitate cu prevederile
Statutului şi Regulamentului de Funcţionare ale FC, decizile sale fiind definitive şi
irevocabile.
Art. 72
(1) Comisia Naţională de Disciplină este formată din cinci membri ( inclusiv
preşedintele) aleşi de către Consiliul Naţional. Preşedintele CND nu poate avea o
altă funcţie de nivel naţional în partid, în afară de membru CNC.
(2) În fiecare organizaţie judeţeană şi în organizaţia municipiului Bucureşti
şi în subordonarea Comisiei Naţionale de Disciplină este aleasă o Comisie
Judeţeană de Disciplină (CJD) compusă din 5 membri. Preşedintele Comisiei
Judeţene de Disciplină nu poate avea o altă funcţie la nivel judeţean ( municipiul
Bucureşti) în partid, în afară de membru CJ ( CMB).
CAPITOLUL VI
GESTIONAREA CARIEREI, ALEGEREA ŞI VALIDAREA CANDIDATURILOR
Art. 73. Principiile de bază în gestionarea carierei militantului Forţei Civice 24
sunt eficienta activităţii politice şi competenţă profesională.
Art. 74 Orice militant poate candida, în condiţiile prezentului Stătut şi ale
Regulamentului de Organziare, pentru orice funcţie din interiorul partidului său
pentru funcţiile din afara partidului, din administraţia centrală ori locală care se
obţin prin alegeri sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului, în funcţie de
competentele individuale şi numai corespunzător cu cerinţele funcţiei respective.
Art. 75
(1) Activitatea militanţilor partidului este înregistrată şi urmărită de către
secretarul executiv desemnat de BPJ ( BPL), pe baza rapoartelor făcute de aceştia
şi a verificării activităţii, precum şi pe baza cursurilor de formare organizate de
partid;
(2) Orice militant poate contesta în faţa Biroului Permanent, sau a
Consiliului de la nivelul respectiv orice înscriere din fisa personală.
(3) Analiza candidaturii oricărui militant pentru o funcţie se face în prezenta
acestuia, pe baza fisei militantului.
Art.76 Candidaturile pentru funcţiile de conducere din partid la nivel
naţional şi local, pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi
prezidenţiale se stabilesc după cum urmează:
a) candidaturile pentru alegerile locale ale partidului se propun de către
organizaţiile locale şi se validează de către Consiliul Judeţean al filialei respective.
Candidaturile pentru alegerile de primar, în oraşele reşedinţă de judeţ, se
validează de Colegiul Director Naţional;
b) candidaturile pentru alegerile parlamentare se propun de către filialele
judeţene şi se validează de către Colegiul Director Naţional;
c) candidaturile pentru alegerile europarlamentare se propun de către filialele
judeţene şi se validează de către Colegiul Director Naţional;
d) candidaturile pentru funcţiile în organele puterii şi administraţiei centrale şi
locale, care nu se stabilesc prin alegeri, vor fi propuse de către Biroul Permanent
al organizaţiilor din care cei propuşi fac parte, desemnarea propriu-zisă fiind
făcută de către Colegiul Director Naţional;
e) candidatul la funcţia de Preşedinte al României se propune de către Colegiul
Director Naţional şi se validează de către Consiliul Naţional; 25
Art. 77 Toţi candidaţii pentru funcţiile din afară, sau din interiorul partidului
trebuie să depună în maxim 5 zile de la depunerea candidaturii o declaraţie pe
propria răspundere că nu au fost colaboratori ai fostei securităţi, nu au detinut
functii retribuite in fostul PCR, un CV actualizat şi cazierul judiciar.
Art. 78 Toate funcţiile de conducere, atât la nivel local, cât şi la nivel
central, se aleg prin vot secret. Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc cel
puţin 50% +1 din voturile delegaţilor cu drept de vot, prezenţi. Toate adunările
pentru alegerea organelor de conducere sunt statutare, dacă la ele participă cel
puţin 2/3 din numărul delegaţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de către Statut.
Art. 79 Candidaţii la funcţiile de conducere din cadrul partidului precum şi
cei care vor fi numiţi sau vor fi aleşi trebuie să-şi depună cu 10 zile înaintea zilei
alegerilor interne, sau de numire, cererea de candidatură în scris, însoţită de un
curriculum vitae actualizat şi un cazier judiciar.
Art. 80 Nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la art. 79 atrage
nulitatea candidaturii.
Art. 81 Candidaţii care au fost colaboratori ai fostei securităţi, sau au suferit
condamnări nu vor fi validaţi pentru a candida pentru diferite funcţii de
conducere în partid, precum şi pentru funcţii alese sau numite în afara partidului.
Art. 82 Candidaţii la funcţiile de conducere din cadrul partidului trebuie să
îndeplinească următoarele criterii de vechime:
a) Preşedintele Partidului – minim 4 ani;
b) Prim-Vicepresedintele – minim 2 ani;
c) Secretarul General – minim 1 an;
d) Membru în Biroul Permanent – minim 1 an;
e) Preşedintele Filialei judeţene – minim 1an;
La propunerea preşedintelui în exerciţiu al partidului, Biroul Permanent
Naţional poate aproba derogări din vechimea necesară candidaţilor pentru
funcţiile de conducere în partid. 26
CAPITOLUL VII
PATRIMONIUL
Surse de finanţare şi administrarea patrimoniului
Art. 83 Patrimoniul partidului FORŢA CIVICĂ se constituie din surse de
finanţare conform legii de finanţare a partidelor politice, după cum urmează:
a) donaţii şi cotizaţii, cuantumul cotizaţiilor este stabilit de Consiliul Naţional;
b) venituri realizate din activităţi proprii;
c) subvenţii de la bugetul de stat;
d) dobânzi, chirii;
Art. 84 Orice alte bunuri mobile, sau imobile aflate în proprietatea
partidului.
Art. 85 Toate veniturile şi cheltuielile vor fi în conformitate cu dispoziţiile
prevăzute de Legea privind finanţarea partidelor politice.
Art. 86 Consiliul Naţional vă stabili modul de gestionare al veniturilor şi
cheltuielilor filialelor.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 87 Prezentul Stătut va intra în vigoare la data aprobării lui de către
Convenţia Naţională, urmând a fi comunicat Tribunalului Municipiului Bucureşti,
potrivit legii;
Art. 88 Modalităţile concrete de funcţionare şi organizare ale Forţei Civice
la toate nivelurile şi pentru toate structurile componente sunt stabilite în cadrul
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare care va intra în vigoare la data
aprobării lui de către Consiliul Naţional
Art. 89 Încetarea activităţii partidului: Partidul FORŢA CIVICĂ îşi încetează 27
activitatea în condiţiile Legii partidelor politice.
Solidaritatea este empatie, imaginaţie și conștiinţa unui destin comun. Pornește
de la puterea de a te imagina în locul celuilalt, celui aflat în nevoie la un moment
dat, celui ce trece printr-un moment greu. Solidaritatea este și recunoștinţă în
același timp. Recunoștinţa celui care se consideră norocos sau binecuvântat și
care vrea să-și arate această recunoștinţă ajutând, dând înapoi ceva societăţii.
Solidaritatea este conștiinţa unui destin comun, conștiinţa apartenenţei, a ceea ce
ne apropie și ne ţine împreună. Solidaritatea este un drum cu două sensuri, se
manifestă reciproc.
Partidul FORŢA CIVICĂ este partidul acelora care cred că efortul individual
în libertate trebuie să se împletească cu efortul comun în solidaritate pentru a
da binele comun, atît pentru noi, cei de azi, cît și pentru generațiile viitoare.